Enstitü İstanbul

Enstitü İstanbul: İstanbul Kent Araştırmaları Merkezi; İBB yönetimi ile birlikte İstanbul için düşünen, çalışan, bilim insanı, araştırmacı, uzman ve sanatçılarla; üniversiteler, STK’lar, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları vb. kurumlar arasında işbirlikleri kurarak bu ilişkinin sürekliliğini sağlamayı amaçlar.

Toplumun tüm kesimlerinin dâhil olabildiği, birlikte çalışabildiği, üretebildiği mekanizmaların çoğaltılması; kentin politik, sosyal, kültürel vizyonunu dönüştüreceği gibi pratik sorunların çözümüne de katkı sunacaktır. Bu bağlamda Enstitü İstanbul temelde, ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştirerek bilimsel, yenilikçi, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir araştırma ağı kurmayı ve İstanbul için bugüne dek yapılmış bilimsel çalışmaları, yerelin bilgisini hem belediye hizmetine sunmayı hem de araştırmacılara ve kamuoyuna açmayı arşiv ve kütüphane çalışmasıyla mümkün kılmayı hedefler.

Arşiv

Enstitü İstanbul İBB bünyesinde, üniversitelerde, bilimsel kurum ve kuruluşlarda, STK’larda ve meslek odalarında, araştırma merkezlerinde İstanbul için bugüne kadar yapılmış farklı disiplinlerden akademik, yarı akademik çalışmaları, harita ve planlama çalışmalarını derleyerek; tüm bu doküman/envanter bilgisini dijital arşiv programı ve veri tabanı üzerinden belediye çalışanlarına, araştırmacılara ve kamuoyuna açmayı hedefler. Sosyal ve kültürel tarihi, kent yaşamında görünür/yaşanır kılacak fiziki mekân ve(ya) dijital uygulamalar geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlar.

Araştırma

Enstitü İstanbul, kent için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde düşünen ve çalışan insan ve kurumların (bilim insanı, uzman, sanatçı, üniversiteler, STK’lar, meslek odaları vb.) ilgi ve uzmanlık alanları çerçevesinde, araştırma odaklı işbirliğini, birlikte çalışma, üretme imkânlarını ve koordinasyonlarını sağlamayı hedefler. İstanbul ve kentsel çalışmalar çerçevesinde belirlenecek hedeflere, süregiden hizmetlere yönelik yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerinin genç araştırmacıları ve vatandaşları da dâhil edecek şekilde demokratik, katılımcı, şeffaf bir şekilde sürdürülmesini planlar.

Genç araştırmacıları ve araştırma ekiplerini İstanbul’un vizyonu, kentsel hizmet ve politika ihtiyaçları üzerinden çalışmaya teşvik eder ve destekler.

Etkinlik

Enstitü İstanbul, kendi bünyesinde ve dışında İstanbul için gerçekleştirilen araştırmaların sunulacağı, tartışılacağı, yayınlanacağı ortamların oluşturulmasını sağlar. Uluslararası ve ulusal düzeyde İstanbul, kentsel çalışmalar ve yerel yönetimler konusunda teorik ve/veya ampirik çalışmalarıyla bilinen, araştırmacılar için yol gösterici olan ve önemli güncel araştırmaların sunulacağı seminer dizileri organize etmeyi, toplumsal katılım temelinde İstanbul’a ilişkin düşünen, öneriler geliştiren vatandaşların katılımıyla düzenlenecek fikir- öneri maratonları, atölye çalışmaları düzenlemeyi, Enstitü İstanbul bünyesinde araştırma-geliştirme faaliyetleri çerçevesinde sürdürülen çalışmaları ve(ya) uluslararası kurumlarla işbirliğini destekleyen yuvarlak masa, arama konferansı etkinlikleri planlamayı, Enstitü bünyesinde gerçekleştirilen/ desteklenen bilimsel araştırmaların toplumsallaşmasına katkı sağlayacak şekilde sanatçılarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek kısa film, belgesel, animasyon, sergi vb. faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefler.

Yayın

Enstitü İstanbul kendi bünyesinde gerçekleştirilen / desteklenen bilimsel araştırmaların yanı sıra İstanbul’la ilgili çalışma yapan kişi, kurum/ kuruluşlarla işbirliği içinde makale ve kitap yayınlanmasını hedefler.

Enstitü İstanbul öncülüğünde ya da işbirliğinde gerçekleşen etkinlikleri, sosyal medya üzerinden canlı yayın, röportaj, etkinlik özeti, video/podcast serisi olarak kamuoyuyla paylaşmayı da amaçlar.


Enstitü İstanbul sosyal mecralarını takip etmek için tıklayınız;