GÜVENCESİZLİK, YENİ EŞİTSİZLİKLER VE ÇÖZÜM YOLLARI KONFERANSI

2-4 Haziran

COVID-19 salgınıyla birlikte kırılgan, istikrarsız, kayıt dışı, çalışanlara iş güvencesi sağlamayan, ücret ve diğer haklar açısından eşitsizliği meşrulaştıran ve çalışanların sendikal örgütlenmelerine alan açmayarak mevcut yasal haklarını kısıtlayan istihdam ilişkilerinin daha da yaygınlaştığı görülmektedir. Başta ücret ve sosyal güvence olmak üzere iş gücü içerisindeki mevcut eşitsizlikler daha da derinleşmiştir. Öte yandan kalıcı olma eğilimi sergileyen güvencesizlik sorununa karşı karar alıcıların akılcı ve dayanıklı çözümler üretmeye dönük siyasi tercihlerde bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle, dünyada ve Türkiye’de güvencesizliğin boyutlarının anlaşılması, güvencesiz çalışmanın sosyal haklara ve sosyal korumaya erişim üzerindeki etkisinin belirlenmesi, güvencesiz çalışan kesimlerin deneyimlerinin ve taleplerinin ele alınması, yerel ve ulusal karar alıcıların gündemine taşınması ve çalışma koşullarını iyileştirmek ve güvencesizlikle mücadele etmek için stratejilerin belirlenmesi önemli gereklilikler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Güvencesizlik, Yeni Eşitsizlikler ve Çözüm Yolları Konferansı’nın amacı güvencesiz çalışma koşullarına ve bu koşullardan etkilenen kesimlerin deneyimlerine ilişkin farkındalık yaratmak, yerel ve ulusal karar alıcıları ve ilgili paydaşları dünyada ve Türkiye’deki güvencesiz çalışmanın sebep olduğu zorluklar hakkında bilgilendirmek, COVID-19 salgınıyla birlikte farklı bir boyut kazanan güvencesizlik sorununu ve yeni eşitsizlik biçimlerini tartışmak, güvencesiz çalışma ile yoksulluk arasındaki bağın altını çizmek ve bu sorunun toplum üzerindeki etkisini disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirmek, herkes için adil istihdam koşullarının yaratılması ve sosyal haklara erişimin sağlanması için etkili çözümler üretmektir. Konferans İstanbul Planlama Ajansı tarafından İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İstanbul Kent Konseyi ortaklığında ve Uluslararası Çalışma Örgütü iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Not: Katılmak istediğiniz her oturum için ayrı kayıt oluşturmanız gerekmektedir.

Konferans Danışma Kurulu Üyeleri

 • Prof. Dr. Şemsa Özar – Emekli Öğretim Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi
 • Prof. Dr. İpek İlkkaracan – İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Doç. Dr. Aziz Çelik – Kocaeli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Erdem Yörük – Koç Üniversitesi
 • Özge Berber-Agtaş, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Konferans Programı:

Konferans programını indirin
 • 09.30-10.30: Açılış Konuşmaları

Numan Özcan – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü

Ekrem İmamoğlu – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Sunuş Konuşması: Doç. Dr. Aziz Çelik – Kocaeli Üniversitesi

Programa katılmak için tıklayınız.

 • 11.00-12.30: Birinci Oturum: Pandemi, Değişen Emek Rejimi ve Güvencesizlik
Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan (Moderatör) – Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Çağlar Keyder – Koç Üniversitesi “Pandemi Neo-Liberalizmi Bitirdi Mi?”

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir – Ankara Üniversitesi “Çalışmanın Geleceği: Kadim Tartışmalar, Yeni Ufuklar”

Programa katılmak için tıklayınız.

 • 13.30-15.00: İkinci Oturum: Dönüşen Emek ve Sendikal Mücadele
 Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu (Moderatör) – Ankara Üniversitesi

Arzu Çerkezoğlu – Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı

Aysun Gezen – Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı “Otoriterleşen Emek Rejimi Ve Güvencesizlik Kıskacında Sendikal Örgütlülük”

Programa katılmak için tıklayınız.

 • 15.30-19.30: Üçüncü Oturum: Türkiye’de Güvencesizliğin Mekanı, Cinsiyeti ve Etnisitesi
İstanbul’da Emeğin Dönüşen Mekânı (15.30-16.30)
 • Dr. Ebru Işıklı (Moderatör) – Boğaziçi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hakan Koçak – Kocaeli Dayanışma Akademisi Üyesi “Bir ‘Emeksizleştirme’ Süreci Olarak İstanbul’un Dönüşümüne Bakmak”
 • Dr. Esra Kaya Erdoğan – Bağımsız Araştırmacı “Diplomalı İşsizin Mukavemeti”

Programa katılmak için tıklayınız.

Kadın Emeği ve Güvencesizlik (16.45-17.45)

 • Dr. Elif Hacısalihoğlu (Moderatör) – Trakya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi “Kırılganlık ve Güvencesizlik Kıskacında Kadın Emeği: İnsana Yaraşır İş Perspektifi”
 • Gülhan Benli – Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (Evid-Sen) Genel Başkanı “Dünyada Küresel Salgın Döneminde Türkiye’deki Ev İşçilerinin Salgın Süreciyle Derinleşen Sorunları”

Programa katılmak için tıklayınız.

İşgücü Piyasalarında Ayrımcılık ve Güvencesizlik (18.00-19.30)

 • Doç. Dr. Betül Urhan (Moderatör) – Kocaeli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Polat S. Alpman – Yalova Üniversitesi “Güvencesizlik ve Yurttaşlık: Popülist Siyasetlerin Eşitsizlik Rejimleri”
 • Doç. Dr. Didem Danış – Galatasaray Üniversitesi “Küresel Eşitsizlikler ve Güvencesizlik Kıskacında Göçmenler”
 • Dr. Murat Özveri – Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni “Çalışma Yaşamında Güvencesizliğin Hukuku”

Programa katılmak için tıklayınız.