İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, ARALIK 2020
MALİ İSTATİSTİKLER

 

İstanbul’da Kasım ayında 47 milyar TL vergi tahsil edildi.

İstanbul’da 2019 yılının Ocak- Kasım dönemleri arasında 302 milyar TL merkezi bütçe geliri tahsil edilmişken 2020 yılının aynı döneminde %23,5 artarak 373 milyar TL tahsilat gerçekleşti. İstanbul’dan tahsil edilen vergi gelirleri ise aynı dönemde %25,3 artarak 350 milyar TL oldu. Kasım ayında gerçekleşen vergi gelirleri tahsilatı ise İstanbul’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 artarak 47 milyar TL oldu.

Vergi Gelirleri (Bin TL)

İstanbul Merkezi Yönetim
2020 2019 2020 2019
Kasım 47.431.716 33.409.329 99.248.174 73.363.289
Ekim 35.108.476 24.487.352 76.615.274 54.586.149
Eylül 30.666.441 23.656.909 68.311.271 52.607.319

 

Dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) geliri Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %137,6 arttı.

2020 yılının Ocak- Kasım dönemleri arasında İstanbul’da gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,5 azalırken kurumlar vergisi tahsilatı %46,8 arttı. Bu dönemde gelir vergisi tahsilatı 74 milyar TL, kurumlar vergisi tahsilatı 58 milyar TL olarak gerçekleşti. Dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) ise Ocak- Kasım dönemleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,3 artarken Kasım ayındaki değişime bakıldığında bir önceki yılın aynı ayına göre %137,6 artış gerçekleştiği görüldü.

Kasım ayında İstanbul’da 9,8 milyar TL Özel tüketim vergisi (ÖTV) tahsilatı gerçekleşti.

İstanbul’da 2020 yılının Ocak- Kasım dönemleri arasında özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı %22,4, vergi gelirleri içindeki payı ise %23,8 oldu. Özel tüketim vergisi (ÖTV) tahsilatı bu dönemde bir önceki yıla göre %51,6 arttı. Kasım ayında ise ÖTV tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,4 artarak 9,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kasım ayında Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) tahsilatının %33,3’ü motorlu taşıtlardan gerçekleşti.

Ocak- Kasım dönemleri arasında İstanbul’da petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilen ÖTV geliri 2019 yılına göre %19,6 artarken motorlu taşıtlardan tahsil edilen vergi geliri %251,9 arttı. Aynı dönemde alkollü içkilerden tahsil edilen vergi geliri %6,9, tütün mamullerinde %39 arttı. Kasım ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilen özel tüketim vergileri %10,7 artarken motorlu taşıtlardan tahsil edilen özel tüketim vergileri %270,3 arttı.

 

Özel Tüketim Vergileri (Bin TL)- İstanbul

Petrol ve Doğalgaz Ürünleri Motorlu Taşıtlar Alkollü İçkiler Tütün Mamulleri Kolalı Gazozlar Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar
Kasım 2020 3.051.717 3.256.066 869.255 1.370.674 118.830 1.114.934
Ekim 2020 3.195.313 3.216.443 802.128 1.415.573 103.531 1.165.483
Eylül 2020 3.298.620 2.485.141 1.066.527 1.288.479 134.623 1.143.390
Kasım 2019 2.756.432 879.188 676.502 485.771 78.789 932.133
Ekim 2019 2.853.022 800.324 729.856 302.671 78.547 733.750
Eylül 2019 2.960.740 620.524 908.283 1.565.503 96.228 549.336

İstanbul’da Ocak- Kasım 2020 döneminde 3,3 milyar TL idari para cezası tahsil edildi.

2020 yılı Ocak- Kasım dönemleri arasında tahsil edilen para cezalarının %41,5’i İstanbul’dan gerçekleşti. Para cezalarının tahsilatı bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,3 artarken en yüksek artış %103,1 ile idari para cezalarında gerçekleşti. Kasım ayında ise İstanbul’da 706 milyon TL para cezası tahsil edilirken tahsilatın %80,9’u idari para cezalarından oldu.

Kasım ayı itibariyle İstanbul’da gelir vergisi faal mükellef sayısı 542 bini aştı.

Kasım ayı itibariyle İstanbul’da gelir vergisi faal mükellef sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2, gelir stopaj vergisi faal mükellef sayısı %10,6, kurumlar vergisi mükellef sayısı %8,2 ve Katma Değer Vergisi (KDV) mükellef sayısı %7,1 arttı.

Metodoloji: Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

Gelir Stopaj Mükellefi: gelir ya da kurumlar vergisine bağlı olan bir kazanç tutarının kanunlarla belirlenmiş çerçevede ve oranda kesintisinin yapılarak, iş yapan kişinin adına işveren ya da vergi tevkifatından sorumlu kişilerdir.

Kurumlar Vergisi Mükellefi: Kurumlar Vergisi Kanununun birinci maddesine göre; Sermaye şirketleri, Kooperatifler, İktisadi kamu kuruluşları, Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler, İş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefidir.

Katma Değer Vergisi (KDV): Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı, diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Kanunda belirtilen bazı istisnalar olmakla beraber KDV’ye tabi mal tesliminde ve/veya hizmet itfasında bulunanlar KDV mükellefidir.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Mali İstatistikler, Aralık 2020