İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, NİSAN 2020
MALİ İSTATİSTİKLER

 

İstanbul’da 2020 yılında ilk 3 ayda toplanan vergi hasılatı, Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan toplam vergi gelirinin %44,7’sini oluşturdu.

İstanbul’da yılın ilk 3 ayında toplam 78,8 milyar TL vergi toplanırken, Merkezi Yönetim Bütçesindeki toplam vergi hasılatı 176 milyar oldu.

 

İstanbul’da Mart ayında vergi gelirleri bir önceki aya göre %52,5 düştü.

Genel bütçe gelirleri kapsamında İstanbul’da Mart ayındaki vergi geliri Şubat ayına göre %52,5 oranında azalarak 15,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan vergi gelirlerindeki azalma ise %48,5 oldu. 2019 yılında ise Mart ayında Şubat ayına göre hem İstanbul hem de Merkezi Yönetim vergi gelirlerinde %29 azalış gözlenmişti.

Vergi Gelirleri (Bin TL)

  İstanbul Merkezi Yönetim
  2020 2019 2020 2019
Mart 15.596.148 18.009.578 36.954.498 41.088.165
Şubat 32.845.077 25.422.777 71.728.728 57.499.122
Ocak 30.339.423 25.507.344 67.416.464 55.674.824

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

İstanbul’da Mart ayında özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı %34, vergi gelirleri içindeki payı ise %37 oldu.

İstanbul’da özel tüketim vergileri içinde bir önceki aya göre en yüksek artış tütün mamullerinde (%52) yaşanırken, kolalı gazozlar kaleminde %49,4 oranında düşüş gözlendi.

Türkiye’de ise Mart ayında özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı %30 iken, vergi gelirleri içindeki payı %36 olarak gerçekleşti.

İstanbul 2020 Yılı Özel Tüketim Vergileri (Bin TL)

Petrol ve
Doğalgaz
Ürünleri
Motorlu
Taşıtlar
Alkollü
İçkiler
Tütün
Mamulleri
Kolalı
Gazozlar
Dayanıklı Tüketim
ve Diğer Mallar
Mart 2.455.228 1.137.648 474.957 1.217.371 48.641 497.212
Şubat 2.358.596 914.209 367.030 801.035 96.079 483.618
Ocak 2.235.337 412.247 1.070.328 830.817 48.699 606.633

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

 

İstanbul’da gelir vergisi mükellefi sayısı son 1 yılda %3,2, kurumlar vergisi mükellefi sayısı %5,5 artarken, Gayri Menkul Sermaye İradı faal mükellef sayısı %1,1 oranında azaldı.

İstanbul’da Mart ayı itibariyle 1.982.541 gelir vergisi, 864.999 kurumlar vergisi mükellefi var iken, KDV faal mükellefi sayısı 2.787.303 olarak kaydedildi. GMSİ faal mükellef sayısı 732.720, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise 789.110 oldu.

 

Türkiye’deki Kurumlar Vergisi mükelleflerinin %37,9’u İstanbul’da faaliyetlerini sürdürüyor.

Mart ayı verilerine göre ülkemizdeki KDV faal mükelleflerinin %29,5’i, gelir vergisi mükelleflerinin %26’sı, GMSİ mükelleflerinin ise %35,6’sının İstanbul’da yer aldığı gözlendi.

Metodoloji: Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ): Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen mal ve hakların (arazi, bina, haklar vs.) kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “Gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir.

Basit Usulde Vergi Mükellefi: Gelir Vergisine Kanunu’nda belirtilen şartları taşıyan ticaret ve sanat erbapları basit usulde ticari kazançlarının vergisini öder. Basit usulde ticari kazanç; bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır.

Katma Değer Vergisi (KDV): Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı, diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Kanunda belirtilen bazı istisnalar olmakla beraber KDV’ye tabi mal tesliminde ve/veya hizmet itfasında bulunanlar KDV mükellefidir.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Mali İstatistikler, Nisan 2020