Hakkında

ipa-websitesi-ipa-png-5f8ee4d5b7e31.png

İSTANBUL PLANLAMA AJANSI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planında ortaya konulmuş olan ‘Adil, yeşil, yaratıcı şehir, mutlu İstanbullu’ vizyonuna ulaşabilmek amacıyla, yeni nesil bir belediyecilik anlayışıyla; İstanbul’un bugünü ve geleceğine bilimsel, yenilikçi, katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde yön verebilmeyi, bilgi birikimine katkı sunmayı, dünya kenti İstanbul’un bin yıllara dayanan geçmişine ve kültürel mirasına sahip çıkmayı, iktisadi ve sosyal gelişimini desteklemeyi, yaşanabilir bir İstanbul için mevcut ve olası kentsel sorunlara çevresel duyarlılığı ve yerel demokrasinin gelişimini gözeterek strateji ve politikalar üretmeyi, bütüncül bir planlama anlayışı ortaya koyarak sağlamayı amaçlamaktadır.

İstanbul Planlama Ajansı çatısı altında aşağıdaki birimler çalışmalarını sürdürmektedir.

VİZYON 2050 OFİSİ

İstanbul’un tarihsel gelişim sürecini ve bugününü analiz ederek kentin tüm paydaşları ile birlikte toplumsal uzlaşı çerçevesinde kentin ortak vizyonunu belirlemek; bilimsel, bütüncül, katılımcı ve dinamik bir planlama anlayışı ile İstanbul’un uzun dönemli mekânsal ve stratejik kararlarını üretmek amacıyla kurulmuştur.

Katılım süreci tasarımı sonucunda oluşacak karar destek mekanizmasıyla kısa erimli politikaların, 2050 hedefleri ile entegrasyonu ve eşgüdümünü sağlamak, Uluslararası, ulusal ve bölgesel ölçeklerde İstanbul’un makro gelişme stratejilerini belirlemek, uluslararası planlama teori ve pratiklerini araştırarak, ülkenin tarihsel, kültürel bağlamı ve planlama birikimi üzerinden İstanbul’a özgü yenilikçi yaklaşımlar önermek gibi hedefleri bulunmaktadır.

ENSTİTÜ İSTANBUL

İBB ile İstanbul için düşünen, çalışan insanlar ve kurumlar arasında işbirliklerini arttırmak, bu grupların birlikte çalışabileceği ve birbirine destek olabileceği mekanizmaları oluşturmak, bu işbirlikleri içerisinde geliştirilecek araştırma projeleri ile kentin vizyonunun belirlenmesine ve pratik sorunlarının çözümüne katkı sunmak; bilimsel, yaratıcı, yenilikçi, rasyonel, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir araştırma-geliştirme merkezi oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

İBB bünyesinde, üniversitelerde, bilimsel kurum ve kuruluşlarda, STK ve meslek odalarında İstanbul için bugüne kadar yapılmış bilimsel çalışmaların derlenmesi, arşivlenmesi ve paylaşılmasını, İstanbul için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde geniş bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde araştırmacı ağının kurulmasını, İBB’nin görev ve sorumlulukları ve İstanbul’un güncel sorunları çerçevesinde ihtiyaç duyulan kentsel politika ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik araştırma, yayın, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

İSTANBUL İSTATİSTİK OFİSİ

İstanbul'da mikro ölçekte birincil ve ikincil kaynaklardan veri derleyen, analiz eden ve raporlayan; böylece karar alma mekanizmalarına veriye dayalı yönetim imkânı sunan ve aynı zamanda yayınladığı rapor ve endekslerle toplumsal farkındalığı derinleştirme amacıyla kurulmuştur.

İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'la ilgili tüm istatistiklerin bir çatı altında birleştirildiği, kurumlar arası veri koordinasyonunun sağlandığı, teknik altyapısı yüksek, akademi ile işbirliği içinde veri üretilecek bir model çerçevesinde kurgulanmıştır. İstanbul İstatistik Ofisi; yayımladığı verilerle bilimsel çalışmalara ve kamusal karar alma süreçlerine destek olmayı ve İstanbullulara hizmet etmeyi hedeflemektedir.

KAMUSAL TASARIM OFİSİ

İBB bünyesinde üretilen mekânsal projelerin yenilikçi bir bakış açısıyla, kamu yararı ve etkin kamu hizmetinin sağlanmasını gözetecek şekilde değerlendirilmesinin sağlanması, projelerin bulunduğu bölge açısından İBB stratejik planı, İPA’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda yeniden yorumlanması; kentin kamusal alanlarında nitelikli, katılımcı ve çağdaş tasarım uygulamalarının farklı yöntemlerle hayata geçirilebilmesi amacıyla kurulmuştur.

Kamusal Tasarım Ofisi, İBB’nin mekânsal proje elde üretme süreçlerinin sürdürülebilir, nitelikli tasarım odaklı, katılımcı, paylaşımcı ve şeffaflık içerisinde yürümesi için eleştirel akla açık olmasını; kamusal alanların tasarımlarının niteliğini arttırarak kente değer katan projelerin yarışma veya farklı katılımcı yöntemlerle elde edilmesini, uygulanacak tasarımın seçim sürecinde vatandaş da dahil olmak üzere farklı paydaşlara rol verilmesini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

SOSYAL POLİTİKALAR MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) bir bileşeni olarak faaliyete geçen Sosyal Politikalar Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut hizmet ve politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İBB Stratejik Planı çerçevesinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi; İstanbul özelinde yapılan ihtiyaç analizleri ve Türkiye’nin yakından takip edilen sosyal politika gündemi ışığında yeni hizmet ve politika önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.